Неврожай кави призведе до

А. Збільшення попиту на каву і збільшення її ціни.

Б. Збільшення обсягу продажу кави.

В. Зменшення обсягу продажу кави.

Г. Зменшення попиту на каву і збільшення її ціни.

1.26 Акціонерне товариство – це...

А. Об’єднання людей, які здійснюють спільну господарську діяльність.

Б. Колектив співвласників, кожний з яких володіє акціями.

В. Колектив співвласників, частина яких володіє акціями.

Г. Велике підприємство, яке засноване на спільній державній і приватній власності.

1.27 Фондова біржа – це...

А. Організація, яка сприяє купівлі-продажу цінних паперів.

Б. Акціонерне товариство, яке випускає акції.

В. Інвестиційна компанія.

Г. Кредитна установа.

1.28 Не є ознакою досконалої конкуренції...

А. Наявність на ринку великої кількості продавців і покупців.

Б. Вплив виробника на рівень цін в галузі.

В. Відсутність бар’єрів для входження у певну галузь і виходу з неї.

Г. Можливість домовленості між покупцями і продавцями.

1.29 Підприємство – це...

А. Суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу діяльність з метою працевлаштування працездатного населення країни.

Б. Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність виключно на основі приватної власності.

В. суб’єкт господарювання, метою якого є виробництво продукції.

Г. Суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

1.30 Доход, який отримує власник такого економічного ресурсу, як грошовий капітал, називається...

А. Рентою.

Б. Заробітною платою.

В. Прибутком.

Г. Відсотком.

1.31 Дивіденд – це...

А. Доход на облігацію.

Б. Доход на банківський вклад.

В. Доход на акцію.

Г. Доход на депозит.

1.32 Доход, що отримується власниками землі за рахунок її використання, називається...

А. Орендною платою.

Б. Відсотком.

В. Прибутком.

Г. Рентою.

1.33 Вексель – це...

А. Наказ власника банківського рахунка перерахувати певну суму пред’явнику векселя.

Б. Письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін.

В. Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам.

Г. Посвідчення банкіра про те, що він отримав на зберігання певну кількість золота.1.34 Найпотужніша світова економічна криза відбулась у

А. 1929-1933рр.

Б. 1937-1938рр.

В. 1974-1975рр.

Г. 1980-1982рр.

1.35 Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це...

А. Сукупна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених впродовж року національним капіталом.

Б. Сукупна вартість створених кінцевих продуктів, які розподіляються й використовуються в національному господарстві впродовж року.

В. Додана вартість, яка створена в країні впродовж поточного року.

Г. Сума вартостей кінцевих товарів і послуг у поточних ринкових цінах.

1.36 Чистий експорт – це...

А. Різниця між експортом та імпортом.

Б. Доходи держави від зовнішньоекономічної діяльності.

В. Втрати держави від зовнішньоекономічної діяльності.

Г. Сума коштів, яку отримує держава від продажу товарів і послуг за кордон.

1.37Якщо крива виробничих можливостей суспільства пересувається вправо, то це засвідчує...

А. Наявне економічне зростання в країні.

Б. Наявне економічне зростання на мікрорівні.

В. Стабілізацію виробництва в країні.

Г. Ознаки наявного економічного спаду в країні.

1.38Інфляція супроводжується...

А. Підвищенням цін на товари окремих галузей, що випускають товари народного споживання.

Б. Процесом зниження загального рівня цін.

В. Процесом стабілізації загального рівня цін.

Г. Процесом підвищення загального рівня цін.

1.39 Експорт товарів – це...

А. Купівля товарів на зовнішньому ринку.

Б. Реалізація товарів на зовнішньому ринку.

В. Різниця між загальною сумою благ, виготовлених в країні, і масою благ, куплених на зовнішньому ринку.

Г. Надлишок товарів на внутрішньому ринку.1.40 Протекціонізм – це...

А. Захист внутрішнього ринку.

Б. Захист вітчизняних виробників від іноземних конкурентів.

В. Введення тарифних або нетарифних бар’єрів на шляху іноземної продукції на вітчизняних ринках.

Г. Всі відповідні вірні.

1.41 Світове господарство – це...

А. Сукупність національних економік найбільш розвинутих країн світу.

Б. Сукупність національних економік, які беруть участь у міжнародному поділі праці й пов’язані між собою системою міжнародних економічних відносин.

В. Політичне об’єднання, яке регламентує політичне й економічне життя більшості країн світу.

Г. Регіональне об’єднання національних економік, створене для захисту власних інтересів.

1.42 Основою світового господарства є...

А. Міжнародний поділ праці.

Б. Міжнародна кооперація виробництва.

В. Транснаціональні корпорації (ТНК).

Г. Міжнаціональні монополії.

1.43 Якщо курс обміну валют визначається попитом і пропозицією іноземної валюти, то це...

А. Курс покупця.

Б. Курс продавця.

В. Гнучкий, або плаваючий, валютний курс.

Г. Жорстко фіксований валютний курс.

ІІ рівень

2.1. Проаналізуйте різні відповіді та знайдіть варіант, де названо тільки товари-замінники.

А. Цукор, цукрова тростина, мед.

Б. Олія, масло, борошно.

В. Зошит, блокнот, електронна записна книжка.

Г. Молоко, кефір, сир.

2.2. Ефективність виробництва – це...

А. Кількість економічних благ, які були вироблені в суспільстві за рік.

Б. Співвідповідність результатів та витрат ресурсів при виробництві економічних благ.

В. Оцінка якості виробленої продукції.

Г. Зв’язок кількості виробленої продукції з її якістю.

2.3. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А. Кількість виробничих ресурсів, що має суспільство.

Б. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб.

В. Альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах.

Г. Альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.

2.4. Модель кругообігу ресурсів, продуктів, доходу ілюструє:

А. Процес формування ринкових цін.

Б. Взаємодію факторів економічного росту.

В. Взаємодію між центральним банком, комерційними банками та їх вкладниками.

Г. Взаємозв’язок основних економічних суб’єктів.

2.5. Які два типи ринку включені в модель кругообігу?

А. Реальний і “тіньовий”.

Б. Ринок товарів і послуг та ринок валют.

В. Ринок товарів і послуг та ринок ресурсів.

Г. Ринок фінансів і ринок ресурсів.

2.6. Раціональна поведінка домогосподарств передбачає, що вони...

А. Намагаються максимізувати свій добробут.

Б. Намагаються задовольнити першочергові потреби.

В. Задовольняють свої потреби, стимулюючи виробників застосувати ресурсозберігаючі технології.

Г. Мінімізують свої потреби, виходячи з обмеженості наявних економічних благ.

2.7. Якщо споживач обирає комбінацію, яка представлена точкою на площині, обмеженій бюджетною лінією, то він...

А. Бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет.

Б. Знаходиться у стані рівноваги.

В. Максимізує корисність.

Г. Неповністю використовує свій бюджет.

2.8. Загальна корисність збільшується, якщо гранична корисність...

А. Зменшується.

Б. Збільшується.

В. Є негативною величиною.

Г. Чи зменшується, чи збільшується, але залишається позитивною величиною.

2.9. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

А. 20, 10, 10, 10.

Б. 20, 30, 40, 50.

В. 20, 15, 10, 5.

Г. 20, 15, 25, 20.

2.10. Якщо на виробництво продукції здійснено 600грн. постійних витрат і 1200грн. змінних витрат, то величина загальних витрат фірми...

А. АVC=1800 грн.

Б. АТС = 1200грн.

В. ТС = 1800грн.

Г. TFС = 1200грн.

2.11. У короткочасному періоді фірма виготовляє 100 одиниць продукції. Середні загальні витрати дорівнюють 9,5грн. Загальні витрати фірми становлять...

А. 109,5грн.

Б. 80,5грн.

В. 0,095грн.

Г. 950грн.

2.12. Якщо для одержання ліцензії на здійснення послуг необхідні витрати у розмірі 500грн., то...

А. Постійні витрати збільшаться на 500грн.

Б. Змінні витрати збільшаться на 500грн.

В. Загальні витрати зменшаться на 500грн.

Г. Бухгалтерський прибуток зменшиться на 500грн.

2.13. Середні загальні витрати на виробництво товару становлять 2500грн. Середні постійні витрати – 500грн. Середні змінні витрати...

А. 3000грн.

Б. 2000грн.

В. 5грн.

Г. 1500грн.

2.14. Підвищення заробітної плати шахтарям призведе до зміщення...

А. Кривої виробничих можливостей вправо.

Б. Кривої попиту на вугілля вліво.

В. Кривої пропозиції вугілля вліво.

Г. Кривої пропозиції вугілля вправо.

2.15. “Золоте правило бізнесу” ...

А. Досягти обсягу виробництва, при якому МR=МС.

Б. Збільшуй обсяги виробництва, доки воно приносить нормальний прибуток.

В. Нарощуй виробництво, доки Р>АТС.

Г. Нарощуй виробництво, доки ТR=ТС.

2.16. Бухгалтерським називається прибуток, який..

.

А. Залишається у підприємця після всіх відрахувань.

Б. Обчислюється як різниця між виручкою та явними витратами фірми.

В. Отримує підприємець як винагороду за організацію виробництва на своїй фірмі.

Г.Обчислюється як різниця між виручкою і нормальним прибутком.

2.17. Якщо одночасно збільшиться попит на бензин та його пропозиція, то...

А. Обов’язково зросте рівноважна ціна.

Б. Обов’язково зросте обсяг продажу бензину.

В. Обов’язково знизиться рівноважна ціна.

Г. Ціни на бензин залишаться незмінними.

2.18. Зменшення ціни на “Фанту” призведе до...

А. Збільшення попиту на “Фанту”.

Б. Зниження ціни на “Пепсі”.

В. Збільшення ціни на “Пепсі”.

Г. Появи нових напоїв на ринку.

2.19. Ціни на свіжі помідори зростають узимку в порівняні з кінцем літа внаслідок...

А. Зменшення бажання споживачів мати свіжі овочі взимку.

Б. Зростання доходів споживачів узимку в порівнянні з літнім періодом відпусток.

В. Зниження величини пропозиції свіжих помідорів узимку.

Г. Зниження пропозиції свіжих помідорів узимку.

2.20. Основна відмінність між акцією й облігацією полягає в тому, що облігація...

А. Може бути продана тільки один раз.

Б. Не пов’язана з ризиком.

В. Є більш цінним папером.

Г. Є борговою розпискою, а акція є свідченням права власності.

2.21. Сім’я Петренко на своїй ділянці зібрала великий урожай полуниці і вирішила продати його за цінами, вищими, ніж ринкові. Ці дії...

А. Підвищать ціни на полуницю на ринку.

Б. Зменшать ціни у більшості продавців полуниці на ринку.

В. Не вплинуть на ранкову ціну полуниці.

Г. Призведуть до банкрутства інших виробників полуниці.

2.22. Продаж товарів за штучно зниженими цінами називається...

А. Монопсонією.

Б. Ціновою дискримінацією.

В. Демпінгом.

Г. Клірингом.

2.23. Застосування цінової дискримінації можливе в умовах ринку...

А. Досконалої конкуренції.

Б. Монополістичної конкуренції.

В. Олігополії.

Г. Монополії.

2.24. Товарна біржа є...

А. Асоціацією торговців, які об’єднуються з метою впорядкування торгівлі та полегшення торгових операцій.

Б. Місцем продажу сільськогосподарських товарів, металів та енергоносіїв.

В. Асоціацією торговців, які об’єднуються з метою визначення ціни товарів і розподілу квот на їх реалізацію.

Г. Місцем продажу грошей та цінних паперів.

2.25. Заробітна плата стає рівноважною ціною праці тоді, коли...

А. Кількість людей, готових займатися певною роботою, і кількість робочих місць, що їх готові надати фірми, збігаються.

Б. Вона здатна задовольнити мінімальні (фізіологічні) потреби робітника.

В. Вона здатна повністю задовольнити соціобіологічні потреби робітника.

Г. Кількість робочих місць, що їх готові надати фірми, дещо перевищує пропозицію робочої сили.

2.26. Реальна заробітна плата визначається...

А. Сумою життєвих благ, які можна придбати за номінальну заробітну плату.

Б. Сумою життєвих благ, які можна придбати за номінальну заробітну плату і за існуючого рівня цін.

В. Величиною сплаченої заробітної плати.

Г. Величиною нарахованої заробітної плати.

2.27. У систему соціального страхування не включають...

А. Пенсійне забезпечення.

Б. Забезпечення на випадок безробіття.

В. Стипендії студентам навчальних закладів.

Г. Виплати допомоги під час хвороби.

2.28. До ВНП не належать...

А. Доходи корпорацій.

Б. Доходи від купівлі-продажу цінних паперів.

В. Заробітна плата.

Г. Рентні платежі.

2.29. Інвестиційні витрати підприємців призначені для...

А. Будівництва об’єктів соціально-культурного призначення.

Б. Придбання машин, устаткування та обладнання, для будівництва і формування виробничих запасів.

В. Розрахунків за енергоносії і природні ресурси.

Г. Особистого споживання.

2.30. Дефлятор ВВП обчислюється як відношення...

А. Реального ВВП до номінального ВВП.

Б. Реального ВВП до НД.

В. Реального ВВП до реального ВНП.

Г. Номінального ВВП до реального ВВП.

2.31. Стимулююча фіскальна політика вимагає...

А. Збільшення державних видатків, збільшення податків.

Б. Зниження державних видатків, зниження податків.

В. Збільшення пропозицій грошей і підвищення відсоткових ставок.

Г. Збільшення державних видатків, зниження податків.

2.32. Демпінг – це...

А. Державні грошові збори, стягненні через митні установи з товарів, цінностей і майна, що провозять через кордон.

Б. Обмеження кількості імпортованих товарів певного найменування й різновиду.

В. Видача державними органами дозволу на ввезення і вивезення певних товарів.

Г. Продаж одного й того самого товару за кордон за нижчою, ніж на вітчизняному ринку, ціною.

ІІІ рівень

3.1. Роман бажає купити 2 білети на концерт Наталії Могилевської. Ціна одного білета 30грн. для цього йому необхідно простояти в черзі 3 години. Якщо денний заробіток Романа 24грн., то альтернативна вартість двох білетів на концерт дорівнює...

А. 9.

Б. 36.

В. 60.

Г. 69.

3.2. Під економічною категорією “власність” розуміють...

А. Сукупність прав власників.

Б. Юридичний акт закріплення прав володіти, розпоряджатися, використовувати блага.

В. Відносини між людьми стосовно привласнення економічних благ.

Г. Відношення людини до об’єкту власності.

3.3. Розрахуйте чистий прибуток, якщо виручка від реалізації складає 500грн.; витрати виробництва – 450грн.; ставка оподаткування прибутку – 10%.

А. 45.

Б. 0.

В. 5.

Г. 10.

3.4. Припустимо, що споживач має доход 8грн. Ціна товару А дорівнює 1грн., а ціна товару Б – 0,5грн. Яка з наступних комбінацій товарів А і Б знаходиться на бюджетній лінії?

А. 8А і 1Б.

Б. 7А і 1Б.

В. 4А і 4Б.

Г. 5А і 6Б.

3.5. Визначте, скільки грошей уряд країни вилучив з обігу протягом року, якщо сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, становила 600 млрд. грош. од., середня швидкість обігу грошей – 8 об/рік, а грошова маса на початок року дорівнювала 80 млрд. грош. од.

А. 75 млрд. грош. од.

Б. 40 млрд. грош. од.

В. 5 млрд. грош. од.

Г. 10 млрд. грош. од.

3.6. Особливістю досконалої конкуренції є...

А. МС=АТС.

Б. МС=МR.

В. МС=МR.

Г. МR=Р.

3.7. У короткочасному періоді середні постійні витрати фірми становлять 5,5грн., середні змінні витрати – 8,3грн. Фірма виготовила 250 одиниць продукції й продала за ціною 14грн. за одиницю товару. Це означає, що...

А. Фірма одержала 3500 грн. прибутку.

Б. Фірма одержала 50 грн. прибутку.

В. Фірма понесла збиток на 3500 грн.

Г. Фірма зазнала збитків на 50 грн.

3.8. В регіоні є три виробники цегли, які продають свою продукцію за ціною 350грн. за 1000 шт. Дані про їх витрати на 1000 цеглин подано в таблиці.

Виробники Кількість виробленої продукції, тис. шт. Загальні витрати, грн.
І
ІІ
ІІІ

Варто припинити виробництво...

А. Першому виробнику.

Б. Другому виробнику.

В. Третьому виробнику.

Г. Першому і третьому виробникам.

3.9. Якщо постійні витрати підприємства становлять 6000 грн., а змінні – 15 грн. на кожну одиницю продукції, то при обсязі виробництва 6000 одиниць товару загальні витрати будуть...

А. 6000грн.

Б. 90000грн.

В. 96000грн.

Г. 9600грн.

3.10. Більшість вугільних шахт України перебуває на межі банкрутства. Ця обставина пояснюється тим, що...

А. Шахтарі вимушені добувати вугілля на значній глибині, що збільшує собівартість продукції.

Б. Добувне устаткування та інші основні виробничі фонди вкрай застаріли і працюють неефективно.

Г. Граничні витрати на шахтах значно перевищують граничний доход.

Г. Держава не забезпечує вугільну промисловість бюджетними субсидіями.

3.11. Функція попиту має вигляд QD = 150-2P, а функція пропозиції QS = 3Р+25. параметри точки ринкової рівноваги...

А. Ро = 150, Qо = 250.

Б. Ро = 100, Qо = 25.

В. Ро = 25, Qо = 100.

Г. Ро = 75, Qо = 150.

3.12. Припустимо, що номінальна ставка відсотка складає 20% в місяць, а місячний темп інфляції – 15%. Реальна ставка відсотка дорівнює...

А. 4,3%.

Б. 6,8%.

В. 4,7%.

Г. 5%.

3.13. Визначте найбільш вірогідний курс акції номіналом 1 тис. грн., якщо інформації про наступний попит і пропозицію немає. Розмір очікуваного через рік дивіденду складатиме 25%, а ставка банківського відсотка – 20%.

А. 650грн.

Б. 1500грн.

В. 1000грн.

Г. 1250грн.

3.14. Інвестиційний фонд “Інфокор” прийняв від населення 500 тис. грн. під власні акції і пообіцяв виплатити на них 13% доходу в кінці року. Гроші інвестиційний фонд вклав у 4 акціонерні товариства, які виплатили фонду наприкінці року 60 тис. грн. дивідендів. Чи зможе ІФ “Інфокор” виконати свої зобов’язання перед вкладниками?

А. Зможе, бо отримає 60 тис. грн. дивідендів.

Б. Не зможе, бо має сплатити клієнтам 65 тис. грн., а отримає лише 60 тис. грн..

В. Не зможе, бо акціонерні товариства не приносять 12% прибутку за рік.

Г. Зможе, бо 60 тис. грн. вистачить, щоб виплатити дивіденди.

3.15. Фірмі необхідно збільшити виробництво продукції, якщо...

А. МR > МС.

Б. МR = МС.

В. МR < МС.

Г. МR = Р.

ІV рівень

4.1. Споживач витрачає 20 гривень на день, купуючи апельсини та яблука. Гранична корисність яблук для нього дорівнює 20-3х, а гранична корисність апельсинів дорівнює 40-5у. Ціна одного кг яблук – 1 гривня, апельсинів – 5 гривень. Яку кількість яблук та апельсинів купить раціональний споживач?

4.2. Кондитерський цех за місяць виготовив і реалізував:

- тістечка 10 тис. шт. по 0,6 грн.

- торти 2,5 тис. шт. по 8,5 грн.

- кекси 3,2 тис. шт. по 6,0 грн.

- булочки 10,1 тис. шт. по 0,3 грн.

- коржики 12 тис. шт. по 0,4 грн.

Постійні витрати цеху за місяць склали 16900 грн., а змінні витрати становлять 50% виручки від реалізації. Обрахуйте балансовий та чистий прибуток кондитерського цеху, якщо всі відрахування від балансового прибутку склали 40%.

4.3. Функція попиту на телевізори представлена рівнянням: QD = 2675 – Р, а функція пропозиції рівнянням QS = 2Р – 1315.

1. Знайдіть параметри ринкової рівноваги.

2. Визначте розмір дефіциту або надлишку, якщо уряд встановить ціну на телевізори, яка дорівнює:

1) 1250грн;

2) 1400грн;

3. Побудуйте відповідні графіки.

4.

4.4. Розрахуйте прибуток комерційного банку “Аква”, якщо:

- сума коштів на депозитних рахунках банку становить 855 млн. Грн..;

- національний банк встановив резервну норму 12%;

- банк “Аква” працює за такими ставками:

за депозитами – 14%; за кредитами – 26%;

- надає у позики всі кредитні ресурси.

-

4.5. Пропозицію праці продавців задано формулою: QS = 190 + 2W, а попит на їх працю: QD = 300 – 3W, де Q – кількість продавців (тис. чол.), а W – денна ставка їх зарплати.

1. Обрахуйте рівноважну зарплату на ринку праці продавців.

2. Визначте, що відбувається на цьому ринку, якщо:

а) профспілки домоглися збільшення зарплати до 25 грн. на день;

б) на ринку праці залишилось тільки 210 тис. продавців, а інші змінили професію.

Ситуації а) і б) не пов’язані між собою.

4.6. Якою буде величина відсотка, отриманого наприкінці року, якщо ви дасте в борг 500 тис. грош. одиниць, а вам повернуть 540 тис. грош. одиниць?

4.7. Власнику пакету акцій (40 шт.) пропонують за весь пакет 150000 грн. Відомо, що номінальна вартість однієї акції становить 200 грн. і вона приносить акціонеру 60 грн. дивідендів на рік.

Визначте, чи вигідно акціонеру продати пакет акцій, якщо ставка банківського відсотка в країні становить:

А. 12%.

Б. 15%.

В. 20%.

4.8. Валовий внутрішній продукт країни становить 5000 грошових одиниць

(г. од.). Споживчі витрати – 3200 г. од., державні видатки - 900 г. од., чистий експорт – 80 г. од. Визначте величину валових інвестицій, об’єм імпорту, ЧВП, якщо чисті внутрішні інвестиції – 640 г. од., а експорт - 110 г. од.


2615964398300763.html
2615977364790777.html
    PR.RU™