Інвентаризація основних засобів

Підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію:

1) будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів — не менше одного разу в три роки;

за дебетом з кредитом рахунків:

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні

активи”

12 “Нематеріальні активи”

42 “Додатковий капітал”

За кредитом з дебетом рахунків

15 “Kапітальні інвестиції”

23 “Виробництво”

39 “Витрати майбутніх періодів”

42 “Додатковий капітал”

83 “Амортизація”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші витрати операційної

діяльності”

99 “Надзвичайні витрати”

2) бібліотечних фондів — один раз у п’ять років;

3) інших основних засобів — не менше одного разу в рік.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше

Жовтня.

До почату iнвентаризацiї основних засобів слiд перевiрити:

– наявнiсть i стан регістрів облiку (карток, книг, описiв та iн.);

– наявнiсть i стан технiчних паспортiв та iншої технiчної документацiї;

– наявнiсть документiв на основнi засоби, що зданi чи прийнятi установою в оренду, на зберiгання, на тимчасове користування. За вiдсутностi документiв слiд забезпечити їх отримання чи оформлення.

При виявленнi розходжень i неточностей у бухгалтерському облiку або технiчнiй документацiї необхiдно в цi документи внести вiдповiднi виправлення й уточнення.

Пiд час iнвентаризацiїкомiсiя в обов’язковому порядку проводить перевiрку вiдповiдностi технiчної документацiї, записує в “Інвентаризаційний опис основних засобів”(див. зразок 1.10) повнi найменування цих об’єктiв i їхнi iнвентарнi номери. У випадку вiдсутностi

технiчної документацiї про це вказується в описах — у графi “Примiтка”.Описи складаються у двох екземплярах, один з яких передається до бухгалтерії, а інший залишається у матеріально відповідальної особи.

Машини, обладнання та iншi об’єкти перевiряються за заводськими номерами i заносяться в описи окремо, iз вказiвкою iнвентарного номера.

Основнi засоби записуються в описi пiд найменуванням, вiдповiдно з основним призначенням об’єкта. Об’єкт, що пройшов вiдновлення, реконструкцiю, розширення чи переобладнання, внаслiдок чого змiнилось основне його призначення, вноситься до опису пiд найменуванням, що вiдповiдає новому основному призначенню. У випадках, коли проведенi капiтальнi роботи (надбудова поверхiв, прибудова нових примiщень та iнше) або часткова лiквiдацiябудiвель i споруд (злам окремих конструктивних елементiв) не вiдображенi в бухгалтерському облiку, комiсiя повинна за вiдповiдними документами визначити суму збiльшення або зменшення балансової вартостi об’єкта i привести в описi данi про проведенi змiни. Одночас-

но з цим комiсiя повинна встановити винних осiб i причини, з яких конструктивнi змiни об’єктiв не отримали вiдображення в облiку.

Окремi описи складаються при iнвентаризацiї садiв, виноградникiв, ягiдникiв, лiсопосадок, ставкiв, водоймищ, iригацiйних i мелiоративних споруд. Насадження записуються за культурами, ботанiчними сортами iз вказiвкою року закладення, площею, кiлькiстюдерев або кущiв, за категорiями та їх балансовою вартiстю. Iригацiйнi i мелiоративнi споруди записуються до опису за видом i родом споруд iз зазначенням їхнiх розмiрiв, року спорудження, балансової вартостi

та iнших вiдомостей, що характеризують їх призначення i стан.

Присвоєнi об’єктам (предметам) основних засобiв iнвентарнi номери не повиннi змiнюватися.Замiна номерiв може бутипроведена в тих випадках, коли виявлено, що об’єкти помилково вiдображаються не в тiй групi основних засобiв, до якої вони повиннiбути включенi за своїм технiко-виробничим призначенням, а також увипадках встановлення невiрної нумерацiї.

При виявленнi об’єктiв (предметiв), що не знаходяться на облiку, а також об’єктiв (предметiв) з вiдсутнiми в облiку даними, що їх характеризують, комiсiя повинна включити в опис вiдсутнi вiдомостi i технiчнi показники цих об’єктiв (предметiв), наприклад: про будiвлi — вказати їх призначення, основнi матерiали, з яких вони побудованi, об’єм (зовнiшнього чи внутрiшнього обмiру), площу (загальна корисна площа), число поверхiв, пiдвалiв, напiвпiдвалiв, рiк побудови тощо.

Iнвентаризацiя дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, якi мiстяться у приладах, обладнаннi та iнших виробах, здiйснюється одночасно з iнвентаризацiєю цих матерiальних цiнностей у термiни, встановленi для матерiальних цiнностей.


2612113463449835.html
2612177665390481.html
    PR.RU™